Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR k níže uvedenému Mimořádnému opatření ze dne 30. srpna 2021:

Nařízené preventivní (screeningové) testování na covid-19 u klientů a zaměstnanců vybraných poskytovatelů sociálních služeb, které vyplývá z MO č. j.: MZDR 32802/2021-1/MIN/KAN a MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ze dne 30.8.2021, bude i po 1. 11. 2021 hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Úhrada zde plyne z § 30 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., podle něhož: „Hrazenými službami jsou vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním onemocněním.“.

Mimořádné opatření MZ č.j. MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN ze dne 22. října 2021  k testování obyvatel na přítomnost viru-SARS-CoV-2 s účinnosti od 1. 11. 2021 se týká úplně jiné situace, a to dobrovolného testování na žádost testované osoby, tedy situace, kdy osoba žádá provedení testu pro svou osobní potřebu (návštěva restaurace, koncertu, cestování), nikoli proto, že má nařízeno podrobit se tomuto testu, kterážto povinnost plyne z výše uvedených MO. Toto mimořádné opatření tak nemá žádnou vazbu / souvislost s výše uvedenými opatřeními nařizujícími vybraným osobám podrobit se vyšetření. Proto pokud má osoba nařízeno podrobit se vyšetření podle některého z výše uvedených MO stanovících testování v sociálních službách a současně spadne do okruhu osob, které mají nárok na úhradu testu podle tohoto MO, počet hrazených testů se jí sčítá (tedy například osoba mladší 18 let bude mít hrazeny 4-5 povinné Ag testy + 4-5 dobrovolné Ag testy + 2 dobrovolné PCR testy měsíčně).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. srpna 2021 s účinností od 1. září 2021 uvádí:

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči  a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním  postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům  sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům  sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení se nařizuje nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření a následně s frekvencí  jedenkrát za 7 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních  služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo  jiným poskytovatelem zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení  rychlých antigenních testů (RAT) smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech  svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli  sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby  vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného  pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. U zaměstnanců, kteří v době provádění  pravidelného vyšetření nejsou přítomni na pracovišti, se vyšetření provede v den návratu  na pracoviště před nástupem k výkonu činnosti.

Zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnická zařízení jsou z hlediska posouzení rizikovosti míst nákazy místem s nejvyšší mírou rizika a dopady na zdraví. Výskyt  onemocnění v zařízení poskytovatelů sociálních služeb a zdravotnických zařízení  dlouhodobé lůžkové péče vzhledem k vysokému zastoupení zranitelné skupiny (vysoký věk  klientů, osoby s řadou chronických onemocnění, imunitně oslabené osoby) může mít  významný dopad na systém zdravotní péče a veřejné zdraví v případě rozšíření nákazy  v zařízení, jelikož onemocnění u klientů (pacientů) vzhledem k jejich zdravotní anamnéze  velmi často progreduje do těžkého stavu vyžadujícího hospitalizaci (v zařízení akutní lůžkové  péče), nezřídka i na jednotce intenzivní péče. Při onemocnění personálu pak může dojít  k výraznému omezení péče o klienty (pacienty). Samotný nemocný pracovník v sociálních  nebo zdravotních službách je významné riziko onemocnění klienta / pacienta v místě  poskytovaných služeb. Toto dokladují i data o výskytech v zařízeních poskytovatelů  sociálních služeb z průběhu epidemie Covid-19 v ČR. Zařízení sociálních služeb  představovala v říjnu a na počátku listopadu roku 2020 nejčastější ohniska nákazy  s průměrnými počty nově nakažených přesahujících hodnotu 2 500 týdně a významně se tak  i podílely na celkové epidemické situaci, zejména z hlediska dopadů na systém nemocniční  péče. Souhrnně v souvislosti s výskytem v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb bylo  nakaženo více než 30 000 osob ve více než 800 zařízení poskytovatelů sociálních služeb, a  jak je patrno i z tohoto poměru nakažených a míst výskytu, tak se mnohdy jednalo o ohniska  s významným počtem případů, ve více než 200 zařízeních poskytovatelů sociálních služeb  bylo zjištěno více než 50 případů onemocnění covid-19, a hrozilo z důvodu nedostatku  kvalifikovaných zaměstnanců omezení poskytování služeb. U řady poskytovatelů sociálních  služeb musela vypomáhat Armáda ČR se zajištěním nezbytného provozu.

Konkrétní aktualizované informace o proočkovanosti dle jednotlivých věkových skupin jsou  pravidelně zveřejňovány na webových stránkách ministerstva. COVID-19: Přehled očkování | Onemocnění aktuálně od MZČR (mzcr.cz)

Ani proočkovanost pracovníků zařízení poskytovatelů sociálních služeb není dostatečná.  Za doporučenou minimální proočkovanost lze dle britské pracovní skupiny sociální péče  považovat 80 % u pracovníků v sociálních službách a minimálně 90 % u klientů/residentů  zařízení poskytovatelů sociálních služeb.

S ohledem na výše uvedenou, zatím nedostatečnou, proočkovanost klientů / pacientů a  zaměstnanců vybraných poskytovatelů sociálních služeb a s ohledem na průběžné  hodnocení vývoje epidemie u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb byly dle  zhodnocení míry rizika určeny okruhy poskytovatelů, kde se nařizuje provést preventivní  vyšetření těch osob, které dosud nemají dokončené očkování. Toto preventivní opatření  spolu s ostatními protiepidemickými opatřeními má za účel odhalit asymptomatické osoby,  které mohou vzhledem k absenci příznaků nevědomky šířit onemocnění, a zabránit tak  možnému šíření onemocnění v této skupině osob, a to lokalizací ohniska v časné fázi, tj.  zabránění dalšímu šíření onemocnění v zařízení nastavením adekvátních opatření a  v konečném důsledku tak i ochraně dalších zaměstnanců a zejména pak klientů / pacientů v  zařízení. Testování představuje společně s očkováním a dalšími protiepidemickými  opatřeními (např. ochrany dýchacích cest) významný preventivní nástroj minimalizující rizika  šíření onemocnění v zařízeních poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb.

Cílem opatření je tak zamezit negativnímu scénáři vývoje epidemie…

Celé změní mimořádného opatření 
Další informace na stránkách MPSV