Začátek roku 2022 byl ve znamení obnovování dobrovolnické činnosti v organizacích a zařízeních, jejichž činnost nejvíce omezila pandemie Covid-19 (sociální a zdravotnické služby). V některých případech došlo k ukončení dobrovolnické činnosti všech dosavadních dobrovolníků (nejčastěji v souvislosti se změnou životní situace, např. nové zaměstnání, změna zdravotního stavu, atd.) a tak jsme se zaměřili na nábor nových dobrovolníků (v r. 2022 evidováno 32 nových zájemců, z toho 24 již aktivně zapojeno, 8 čeká na zapojení).

Ten probíhal prostřednictvím kampaní na sociálních sítích, přednáškami na školách a prezentací na veřejných akcích. Zároveň se nám podařilo navázat pravidelnou spolupráci s organizacemi, kterým jsme pomáhali době pandemie (DpS Podbořany a DpS Vroutek). Naše zkušené koordinátorky dobrovolníků se zapojily do šetření ke stavu dobrovolnictví ve zdravotnictví a tak jsme uzavřeli další spolupráci a to s PL Petrohrad. Do všech nově zapojených organizací se nám v průběhu podzimu 2022 podařilo zprostředkovat dobrovolníky a zajistit pravidelné dobrovolnické aktivity.

Ve spolupráci s Gymnáziem Žatec realizujeme 6 dobrovolnických miniprojektů (dobrovolnické aktivity řízené a realizované studenty pod vedením vedoucí DC RADKA). S dobrovolníky jsme se zapojili do podpory dalších NNO při realizaci jednorázových akcí, např. potravinová sbírka. Aktivity v domovech pro seniory jsme nově rozšířili o hipoterapii a arteterapii. Uzavřeli jsme spolupráci s org. Mezi námi o.p.s. a akreditovali jsme nový dobrovolnický program „Mezigeneračně“. V říjnu 2022 jsme se zapojili do mezinárodní kampaně ErasmusDays a uspořádali několik věřejných akcí na podporu národního a mezinárodního dobrovolnictví. V červnu 2022 se konal dobrovolnický festival EKOdobroš na téma dobrovolnictví v ekologii. V dubnu 2022 jsme uspořádali Den otevřených dveří DC RADKA k příležitosti 15. let od jeho založení. V rámci realizace mezinárodního projektu jsme vysílali koordinátory dobrovolníků z Ústeckého kraje na mezinárodní školení a stínování, ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem ÚK jsme zrealizovali několik materiálních sbírek na pomoc Ukrajině, o svých zkušenostech hovořili např. na konferenci v rámci Dní dobrovolnictví v Plzeňském kraji. Pro dobrovolníky jsme v průběhu roku zrealizovali 2 supervizní setkání a několik společenských setkání určených ke vzájemnému sdílení.

Činnost dobrovolníků je vždy pozitivně vnímána nejen ze strany samotných klientů/pacientů v jednotlivých organizacích, ale i samotným personálem. Dobrovolníci s sebou přináší nejen svůj čas, ale i své zkušenosti a dovednosti, které mohou nabídnout dále při realizaci pravidelných či jednorázových aktivit (např. canisterapie, hipoterapie, arteterapie, kreativní volnočasové kroužky pro děti, asistence při realizaci letních táborů, atd.). Zároveň přináší nový, někdy trochu lidský, prvek do všedních dní a to především u klientů v zařízeních se speciálním režimem nebo u klientů s omezeními (např. společnost u lůžka na LDN v Nemocnici Kadaň, společnost pacientům v PL Petrohrad, v denní místnosti K-centra, atd.). Dobrovolníci jsou však i tam, kde by je někteří nehledali, např. na dětském oddělení knihovny, v mateřských školách, aj. Dobrovolníci mohou být zároveň inspirací a vzorem, např. v rámci mentoringových programů nebo při doučování. Tak jako dobrovolnictví přirozenou součástí společnosti, jsou dobrovolníci přirozenou součástí organizací, ve kterých působí, a tím pozitivně přispívají k blahu jejich klientů, pacientů, návštěvníků, atd.

V roce 2022 podařilo zapojit 67 dobrovolníků, kteří dobrovolnictví věnovali 1925,50 hodin svého času. Dobrovolníky jsme vysílali do 16 organizací v Ústeckém kraji. Dále jsme začali spolupracovat s mateřskými školami v Kadani a Klášterci nad Ohří v rámci mezigeneračního dobrovolnického programu.

Rok 2022 pro nás byl v mnohém rokem začátků – obnovování činnosti po pandemii Covid-19, nábory nových dobrovolníků, navazování spolupráce s novými organizacemi v rámci širšího regionu (Podbořany, Vroutek, Petrohrad). I přes tyto překážky se nám podařilo udržet činnost dobrovolnického centra, podpořit stávající dobrovolníky a svou činností a zápalem oslovit desítky nových dobrovolníků. Naši dobrovolníci se v některých případech do „svých“ organizací vraceli po několikaměsíční odmlce. Jejich přítomnost tak byla velmi vítaná nejen samotnými klienty, ale i personálem. Jedním z nejdůležitějších bodů naší činnosti nejsou jen spokojení dobrovolníci, ale i dobré vztahy s přijímajícími organizacemi, což se nám daří a během pandemie i podařilo udržet. Jako velký úspěch pak považujeme navázání spolupráce s novými organizacemi, které v minulosti s dobrovolnictví měly minimální nebo žádnou zkušenost. Dobrovolníci se stali přirozenou součástí jejich činnosti.

V Kadani dne 31.1.2023

Bc. Stanislava Hamáková, DiS.
vedoucí DC RADKA, Kadaň
www.radka.kadan.cz