Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace pro Vás připravil ve spolupráci s JUDr. Lenkou Deverovou, předsedkyní Výboru pro legislativu a financování, návodné informace s cílem pomoci řešit aktuální potřeby spolků vztahující se k plnění povinností vyplývajících z občanského zákoníku.

I. Postup v případě, že si spolek nesplnil své povinnosti ve vztahu k občanskému zákoníku.
Do 1. ledna 2017 měly spolky (příp. bývalá občanská sdružení) povinnost aktualizovat své údaje ve spolkovém rejstříku. Ve spolkovém rejstříku je stále zapsáno velké množství spolků založených jako občanská sdružení podle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, které nesplnily svou povinnost do 3 let od účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tj. do 1. ledna  2017.
Nově od 1. června 2021 v souvislosti s novelou zákona č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZVR) se podle § 125a u spolku, o kterém jsou ve spolkovém rejstříku pouze údaje převzaté z někdejší evidence občanských sdružení, objeví údaj o neaktivním statusu.  Údaj o neaktivním statusu do spolkového rejstříku bude vymazán, uvede-li spolek stav svého zápisu do souladu s požadavky ZVR.
Jak postupovat v takovém případě, naleznete v přiložené informaci.

II. Postup v případě, že statutární orgán spolku není usnášeníschopný
Nejvyšší orgán spolku (shromáždění, sjezd apod.) má v působnosti volbu statutárního orgánu (předsednictvo, představenstvo, nebo předseda). Funkční období členů statutárního orgánu spolku končí uplynutím funkčního období. Pokud nedojde k včasné volbě, může nastat situace, že spolek přestane být funkční – nemá zvolený statutární orgán  a v důsledku toho není možné svolat zasedání nejvyššího orgánu, které by volbu provedlo. Přiložená informace a vzory poskytují návod, jak v takovém případě postupovat.

Zdroj: www.vlada.cz