Cílem projektu D-CARE (Interreg Danube) bylo zlepšit podmínky v sociálním a zdravotním sektoru napříč zeměmi podunajského regionu (Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Německo, Slovinsko, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Moldávie). Nepříznivý demografický vývoj směřuje k širšímu využívání digitalizace v péči o stárnoucí populaci.

Konsorcium projektu se skládalo z 23 projektových partnerů z 9 zemí Podunají a sdružovalo národní a regionální, veřejné, neziskové a soukromé organizace a univerzity. Tento model spolupráce nazývaný Quadruple Helix mechanismus, efektivně a funkčně propojil ve stejné věci všechny aktéry, kteří postupovali a spolupracovali synchronizovaně. Takto vznikla Smart care lab, pomohla k neformálnímu sdružování organizací za účelem inovací v tomto sektoru.

Za Českou republiku byli partnery Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Dobrovolnické centrum, z.s.

Sdílíme s vámi reálné výsledky projektu D-CARE:
Smart care lab

Projektem D-CARE vytvořená Smart care lab dala vzniknout pod vedením Mgr. Karolíny Wankovské, DiS. ředitelky Diecézní Charity tzv. Living lab, živé laboratoři, která umožní testování a validaci chytrých řešení v praxi. Udržitelnost je v Ústeckém kraji zajištěná formou Digital health platform, která je součástí ICUK (Inovačního centra Ústeckého kraje) a jako neformální platforma zahrnující aktéry z quadruple helix a má statut referenčního místa pro aktivní a zdravé stárnutí (RSCN)..

Úspěšně jsme realizovali inovační soutěž, která proběhla i v České republice. Přihlásilo se do ní 8 firem a start-upů, z nichž zástupci quadruple helix vybrali vítěze, se kterým jsme prošli následným procesem spolutvorby (Co-creation) a validace.

Funkční partnerství a spolupráce

Od 31.7.2020 do 31.12.2022 jsme se setkávali, spolupracovali a diskutovali se 74 organizacemi zejména z Ústeckého kraje více než na 20 eventech (na online i prezenčních konferencích, workshopech, seminářích).

Nejužší spolupráci jsme navázali s našimi partnery:
● Obec Tisá
● Město Lovosice
● MAS Brdy Vltava, o.p.s
● Charita Litoměřice
● Městský ústav sociálních služeb města Jirkov, p.o.
● Inovační centrum Ústeckého kraje, z.s
● Dex Innovation, z.s

Agenda D-CARE v praxi

Podařilo se nám integrovat pracovní výstupy D-CARE do agendy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z.s i do strategických dokumentů, např. do Střednědobého plánu rozvoje ÚK nebo do Komunitního akční plánu města Ústí nad Labem.

Vzdělávání s projektem D-CARE

Díky projektu vznikly také příležitosti ve vzdělávání. Projektoví partneři z univerzitního prostředí vytvořili 24 online školících modulů s cílem zlepšit kompetence sociálních pracovníků, seniorů a populace zajímající se o rozvoj v oblasti sociálních a zdravotních služeb obecně. Český národní program vzdělávání si můžete prostudovat i vy v českém jazyce. Všechny vytvořené moduly jsou pak k dispozici v českém i anglickém jazyce na vzdělávací platformě D-CARE.

Vlivem pandemie Covid19 jsme většinu aktivit museli přesunout do online prostředí, což nám umožnilo naučit se pracovat s digitálními nástroji jako: MS Teams, Padlet, Trello, Zoom, Mural. Učili jsme se také projektovému řízení a byli jsme u toho, když se věci dařily, ale i tehdy, kdy bylo ohrožené vedení projektu a aktivity nebyly koordinovány vždy nejlépe.

Další publikace vytvořené v projektu D-CARE:

V projektu D-CARE jsme vytvořili 3 publikace, které mají sloužit jako inspirace pro další organizace (municipality, poskytovatele sociální a zdravotní péče, vzdělávací a výzkumné, či neziskové organizace), které se chtějí zapojit do inovací a digitalizace v oblasti sociálních zdravotních služeb.

Zkušenosti a doporučení sepsané partnery projektu D-CARE si můžete prostudovat v anglickém jazyce níže.

1. Publikace: Simple Guidelines for Scouting Innovatives Smart care Services
2. Publikace: Innovative Learning Environments, Tools for addressing Current skills gaps
3. Publikace: Local public authorities Handbook, for testing, validation and implementing smart care service models.

Perspektiva do budoucna

Společná práce, hodnoty a smysl, který všichni projektoví partneři vidíme ve zlepšování digitalizace v sociálních a zdravotních službách a v péči o stárnoucí populaci nás motivují k tomu, abychom společně pokračovali v dalším projektu, který společně bude tvořit během roku 2023.

Název: Projekt D-CARE-Inovativní modely inteligentní péče
Číslo projektu: DTP656
Projekt spolufinancovaný z fondů Evropské unie (ERDF, IPA, ENI).