V pondělí 4. března 2024 se uskutečnilo jedno z řady jednání s Českým statistickým úřadem k šetření dobrovolnické činnosti v ČR.

Doposud, i přesto, že toto téma bylo řadu let diskutováno, nejsou v České republice (ČR) k dispozici relevantní informace o celkovém rozsahu dobrovolnické činnosti dospělých občanů – jedná se o činnost ve prospěch druhých, za kterou není žádná mzda ani očekávaná protislužba a ani nevyplývá z povinností vůči zaměstnavateli, škole atd.

V rámci Satelitního účtu neziskových institucí publikovaným Českým statistickým úřadem (ČSÚ) jsou sice zveřejňovány informace o počtu odpracovaných hodin dobrovolníky a vyčíslena hodnota dobrovolnické činnosti, ale do těchto údajů není zahrnuto veškeré dobrovolnictví. Zahrnuti jsou pouze dobrovolníci pracující v rámci některé nestátní neziskové organizace (NNO) a ani o nich nejsou k dispozici detailnější údaje, např. o jejich socioekonomické skladbě, věku apod. Neorganizované dobrovolnictví je zcela opomíjeno. Z výzkumů a doporučení mezinárodních organizací, např. Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization – ILO) však vyplývá, že těchto neorganizovaných dobrovolníků je větší množství než dobrovolníků formálně organizovaných.

V minulosti proto vznikla pracovní skupina, která se tématem sledování údajů týkající se dobrovolnictví v ČR začala zabývat. Ta došla k závěru, že jako nejvhodnější se jeví provádět šetření v rámci výběrového šetření pracovních sil ČSÚ přímo u lidí v jejich domácnostech. Konkrétní závazek a převod finančních prostředků na toto šetření se podařilo vyjednat v roce 2021. V témže roce se také uskutečnilo šetření na menším vzorku v rámci evropského projektu Ministerstva vnitra.

V návaznosti na výsledky tohoto menšího šetření iniciovalo Oddělení sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřadu vlády v závěru roku 2022 jednání pracovní skupiny, v níž zasedli odborníci v oblasti dobrovolnictví a sociologických šetření, zástupci státní správy a ČSÚ. Prostřednictvím série schůzek se v první polovině roku 2023 podařilo ve spolupráci s odborníky z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, Ústavu empirických výzkumů – STEM, Národní asociace dobrovolnictví, České rady dětí a mládeže a Ministerstva vnitra finalizovat zadání šetření. S ohledem na hlavní účel šetření, jímž je zajištění relevantních a mezinárodně srovnatelných dat, bylo zadání zpracováno v maximální možné míře dle doporučení Mezinárodní organizace práce.

Samotný sběr dat proběhl od července do prosince 2023. Nyní dochází ke kontrole a zpracování dat. Dne 4. března 2024 se uskutečnila také další ze schůzek na ČSÚ, tentokrát k podobě výstupů šetření. Zveřejnění výsledků je plánováno na tiskové konferenci v červnu 2024.

zdroj: Aktuality Rady vlády pro nestátní neziskové organizace