Informace o aktualizaci Zásad poskytování dotací a hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v programu Rozvoj dobrovolnické služby pro rok 2021

Dovolujeme si vás informovat, že z důvodu zohlednění negativních dopadů pandemie nemoci COVID-19 na realizaci akreditovaných dobrovolnických projektů v dotačním programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 došlo k novelizaci Zásad pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 2 ze dne 23. června 2021.

První změna se týká vyúčtování dotace a spočívá ve zvýšení přípustné odchylky závazných kvantitativních indikátorů projektu na 25%, tzn., že za řádně vyúčtovanou dotaci se bude považovat 25% odchylka snížení počtu dobrovolníků v době realizace projektu oproti počtu dobrovolníků uvedeným v žádosti o dotaci. Druhá změna se týká evidence dobrovolnické činnosti a spočívá v možnosti nahradit podpis dobrovolníka stvrzujícím e-mailem či SMS zprávou.

Práva a povinnosti vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky již vydaných v roce 2021 se řídí těmito aktualizovanými Zásadami. Změnu Zásad zasíláme v příloze č. 1 a v příloze č. 2 pak Zásady v platném znění.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR