Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s. připravilo pro mládež pilotní projekt , ve kterém chce zapojovat mladé lidi do zajímavých aktivit rozšiřujících jejich orientaci ve společnosti a v mezilidských vztazích, při kterých se naučí novým dovednostem, které budou moci využívat jak ve škole, tak v dalším životě. Tento projekt je připraven jako celoroční aktivita, kde se budou dobrovolníci pravidelně setkávat. Do projektu budou pilotně zapojeny 2 základní školy v Děčíně, kde nejprve proběhnou besedy  s dětmi ze 7. až 9. tříd.
S vybranou skupinou pak absolvujeme víkendové stmelovací školení, na kterém se seznámí se sociálními službami, s technikami práce s cílovými skupinami a natrénují si komunikační dovednosti. Vše bude probíhat interaktivní formou, s využitím her, videí, technik týmové práce.
Na léto chystáme volnočasové setkávání podobné ,, příměstskému táboru“ , kde se budou učit jak jednat v krizových situacích, jak zorganizovat výlet či kulturní akci, jak připravit propagaci, jak napsat tiskovou zprávu a budou se účastnit tvořivých dílen s klienty vybraných cílových skupin. Všechny tyto aktivity jsou zcela zdarma, jediné co musí rodiče zajistit je strava.
Na podzim se vydají se na exkurze do vybraných sociálních organizací aby poznali prostředí i klienty. Následně budou formou odpoledních kroužků  probíhat pravidelná setkávání dětí a koordinátora, na kterých budou připravovány aktivity ve vybraných organizacích a ty se v dalších týdnech postupně zrealizují.
Sociální služby jsme vybrali tak, aby byly pro děti bezpečné – senioři v pobytových službách nebo seniorském klubu, děti z Nízkoprahového zařízení a klineti s mentálním postižením v ambulatních službách.
Přínosem pro ně je, že projekt  prožitkově podpoří zkušenosti dospívajících dětí, které tak budou kvalitně připravené pro své další studium ( na konci projektu obdrží osvědčení o absolvovaném počtu hodin jejich zapojení do projektu, které mohou přidat k portfoliu přihlášky na střední školu), může pomoci v jejich budoucím dospívání, v chápání světa, utváření životních názorů a postojů a zejména k  získání kompetence a motivace k tomu, aby byli aktivními občany, které zajímá, kde žijí a jak žijí a kteří se umí podílet na zlepšování života jak svého, tak své komunity.


Baborová Petra

Vedoucí dobrovolnického centra
Dobrovolnické centrum Slunečnice, z.s.
IČ:68455429 Hudečkova 664/1 405 01 Děčín
mobil: +420 739 355 705