Dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy je nestátním neziskovým organizacím umožněno spolufinancování projektu (dotace ze státního rozpočtu) i dobrovolnickou prací a to do výše 10 % celkových rozpočtovaných nákladů projektu. Tato možnost spolufinancování se týká i dotací v rámci dotačního programu „Rozvoj dobrovolnické služby“ Ministerstva vnitra ČR.

Výše hodnoty dobrovolnické činnosti je pro dotace za rok 2021 stanovena ve výši 174,- Kč/hod. 

„… Za dobrovolnickou činnost se dle Zásad považuje veřejně prospěšná činnost, která je vykonávána dobrovolníkem, který dosáhl alespoň 15 let věku, ze svobodné vůle, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, protislužbu nebo jiné zvýhodnění. … Pro výkon dobrovolnické činnosti je povinen příjemce dotace vést průkaznou evidenci odvedené dobrovolnické činnosti jednotlivých dobrovolníků, a to alespoň v rozsahu datum zaevidování, jméno, příjmení a datum narození dobrovolníka, předmět činnosti, místo a časový rozsah vykonávaného dobrovolnictví v jednotlivých dnech. …“

Úplné znění dokumentu