Digitalizace dobrovolnictví – Vlna pomoci v Ústeckém kraji
Dárce: Fondy EHP a Norska
Program: Active Citizens Fund
Období realizace: 1/9/2021-31/8/2022

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. Zavedli jsme systém OnSinch do nástrojů organizace dobrovolníků a dobrovolnic v Ústeckém kraji; využívali jsme platformu Vlna pomoci k zviditelňování potřeb dobrovolníků; především pak se celý nástroj osvědčil od března 2022, kdy jsme zajišťovali akutní humanitární pomoc v KACPU – Krajském asistenčním centru pomoci lidem z Ukrajiny v Ústí nad Labem, Hoření 13. Došlo prostřednictvím projektu ke sjednocení dat dobrovolníků a dobrovolnic. Nedochází k chybovosti a především došlo k efektivizaci práce s daty dobrovolníků a dobrovolnic. Koordinátoři se učí využívat nové možnosti práce s daty, automatizované postupy. Nástroj registrace nových dobrovolníků a dobrovolnic je dobrovolníky úspěšně přijímán a používán.

Digitization of volunteering – A wave of help in the Ústí Region
Donor: The EEA and Norway Grants
Programme: Active Citizens Fund
Grant period: 1/9/2021-31/8/2022

The project was supported by the OSF Foundation as part of the Active Citizens Fund program, which aims to support civil society and strengthen the capacities of non-profit organizations. The program is financed from the EEA and Norway Funds. We introduced the OnSinch system to the tools of the organization of volunteers in the Ústí Region; we used the Wave of Help platform to make the needs of volunteers more visible; above all, the whole tool has proven itself since March 2022, when we provided emergency humanitarian aid at the KACPU – Regional Assistance Center for Helping People from Ukraine in Ústí nad Labem, Hoření 13. Through the project, the data of male and female volunteers was unified. There are no errors and, above all, the work with volunteers‘ data has been streamlined. Coordinators learn to use new possibilities for working with data, automated procedures. The registration tool for new volunteers is successfully accepted and used by volunteers.