Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Dílčí cíle projektu

Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, lepší koordinace, profesionalizace a zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území České republiky.

Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací a dobrovolnických center, poskytování vzdělávání, odborné, profesionální a koordinované podpory.

Metodicky jednotné a plošné poskytování služeb dobrovolnických center v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb neziskových organizací v České republice. Využití jednotné koncepce a metodiky pro další koncepční rozvoj dobrovolnictví ze strany MV.

Od 1. května 2020 fungují v deseti krajích Česka regionální dobrovolnická centra, která zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra (MV). Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Velký důraz se klade na aktivní spolupráci s krajským úřadem.

Regionální dobrovolnická centra reagují mj. na situaci, že přestože se v ČR alespoň jednorázově zapojily do dobrovolnictví až dva miliony občanů, činnost dobrovolníků je roztříštěná, jejich nabídka není koordinovaná ani koncepční a široké veřejnosti chybějí informace, kde a jak je možné pomáhat. To vše mají regionální dobrovolnická centra změnit. „Regionální dobrovolnická centra vznikají nezávisle na současné situaci boje s koronavirem, nicméně právě v takových situacích se ukazuje, jak je dobrovolnictví důležité a prospěšné,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že centra v regionech pomohou zlepšit koordinaci poptávky i nabídky, tedy zajistí dostatečné informace o tom, kdo pomoc dobrovolníků potřebuje a kdo ji naopak nabízí. Centra také zvýší informovanost o dobrovolnictví a zlepší dostupnost dobrovolnictví a dobrovolníků v regionech.

Činnosti regionálních dobrovolnických center

Na základě smlouvy s MV budou regionální dobrovolnická centra koordinovat poptávku a nabídku v oblasti dobrovolnictví, tedy vést databázi organizací, které dobrovolníky potřebují, i osob, které mají zájem jako dobrovolníci pomáhat. Prostřednictvím webu a sociálních sítí budou centra informovat o aktualitách v oblasti dobrovolnictví na úrovni daného kraje i celorepublikově a budou mít otevírací hodiny pro veřejnost.

Jejich zásadní činností bude propagace dobrovolnictví v kraji na vhodných akcích a aktivitách. Např. uspořádají v daném kraji nejméně 1x během dvou let „dny dobrovolnictví“ a 4x do roka „dny otevřených dveří dobrovolnictví“, poskytnou vzdělávání koordinátorům dobrovolnictví a kontaktních osob pro dobrovolníky v organizacích a také školení pro samotné dobrovolníky i odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví. Důležitá bude také spolupráce s krajským úřadem na tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji,

Důvod vzniku regionálních dobrovolnických center

V ČR má dobrovolnictví dlouholetou tradici. Existuje samostatná legislativa, v programech neziskových organizací akreditovaných MV dle zákona o dobrovolnické službě působí až 50 tisíc dobrovolníků. Tito dobrovolníci působí často dlouhodobě a jsou řádně vyškoleni. Zkušenosti nicméně ukazují, že do dobrovolnických aktivit už se v Česku alespoň jednorázově, krátkodobě a mimo zákon o dobrovolnické službě někdy zapojily až dva miliony lidí. Tyto aktivity jsou často regionálního charakteru, nekoordinované, a navíc jim chybí koncepční podpora dobrovolnictví především na
krajské úrovni, což je pro rozvoj a podporu dobrovolnictví zásadní. Na celorepublikové úrovni připravuje MV koncepci rozvoje dobrovolnictví v ČR, na regionální úrovni mají změnit situaci k lepšímu právě regionální dobrovolnická centra.

Vznik a fungování

Provozovatele MV vybralo na základě otevřeného výběrového řízení. Ve všech případech jde o ověřené nestátní neziskové organizace, které mají mnohaletou zkušenost s managementem dobrovolnictví ve svých regionech a realizují dobrovolnické programy akreditované MV. Ve Zlínském
kraji probíhá výběrové řízení s předpokladem uzavření smlouvy do června tohoto roku. Ve zbývajících třech krajích se zatím nepodařilo provozovatele regionálních dobrovolnických center vybrat.

Regionální dobrovolnická centra jsou součástí širšího projektu „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724), který realizuje od
roku 2016 MV s podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Působit budou po dobu dvou let do skončení projektu. V rámci projektu bude jejich činnost vyhodnocena, vytvoří se metodika pro jejich činnost a doporučí se další postup jejich
udržitelného fungování i po ukončení projektu.

Zdroj: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ministr-Hamacek-Soucasna-situace-ukazala-jak-je-dobrovolnictvi-dulezite-a-prospesne-623406